ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการได้จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 10:30 น.
 2535
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คุณวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564 และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯได้ทำการคัดเลือกทุนการศึกษา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,800 ทุน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา จำนวน 1,300 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 400 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท และระดับชั้นปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท โดยสหกรณ์จะทำการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของธนาคารออมสินให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
9 กรกฎาคม 2564

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage