เงินฝาก

เงินฝาก


การฝากเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ให้บริการรับฝากเงินให้แก่สมาชิก ทั้งหมด 2 ประเภท คือ
  1. เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีฟ้า)
  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีชมพู)
 
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝาก
(ข้อมูลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนกว่าสหกรณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว)
 
ลำดับ รายละเอียด ประเภทออมทรัพย์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
1 จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท 100,000 บาท
2 ระยะเวลาการฝาก 1. ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
2. ฝากวันละกี่ครั้งก็ได้แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า    100 บาท
1. ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
2. ฝากวันละกี่ครั้งก็ได้ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100 บาท แต่ภายใต้เงื่อนไขเงินในบัญชีต้องมีขั้นต่ำ 100,000 บาท
3 อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) เป็นไปตามประกาศ เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมสิน เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมสิน
4 การคำนวณดอกเบี้ย วิธีการคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่า 1 ปี = 365 วัน
จำนวนดอกเบี้ยที่รับ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง
                                     100                365
5 ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย การลงรับดอกเบี้ยจะลงรับ 3 ครั้งต่อปี โดยคำนวณถึงวันที่ 30 เมษายน , 31 สิงหาคม และ 31 ธันวาคม และลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 พฤษภาคม 1 กันยายน และ 1 มกราคม ของปีถัดไป
6 เงื่อนไขการถอนเงินฝาก ถอนเมื่อใดก็ได้
 แต่ต้องคงเงินฝากไว้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
ผู้ฝากต้องคงเงินฝากไว้ในบัญชีจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการลงรับดอกเบี้ย โดยสามารถถอนเงินต้นได้บางส่วนได้ในระหว่างวันที่ 1- 7    ของเดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน และเดือนมกราคมของทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 (1) สามารถถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้หลังจากการลงรับดอกเบี้ย โดยเงินต้นคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 (2) การถอนเงินฝากนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดหลังวันที่ 7 ของเดือนที่ลงรับดอกเบี้ยจนถึงก่อนวันลงรับดอกเบี้ยคราวถัดไป สหกรณ์ จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่ถอนและเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 (3) หลังครบกำหนดวันลงรับดอกเบี้ย สามารถถอนได้เฉพาะดอกเบี้ย จนถึงวันลงรับดอกเบี้ยครั้งถัดไป
7 เงื่อนไขหลัก  1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
 2. ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
8 อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก ไม่มี
9 ค่ารักษาบัญชี ไม่มี
10 ช่องทางติดต่อสหกรณ์ สายงานการเงิน โทร : 098-285-1060 แฟกซ์ 02-278-0090
Email : gsb-coop@hotmail.com  Line@ : @gsb-coop
ไปรษณีย์ : ตู้ปณ. 205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
11 เลขบัญชีกลางสหกรณ์ 050011283574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ยังให้บริการรับฝากเงินโดยวิธีหักชำระรายเดือน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
  • สมาชิกแจ้งความจำนงให้หักเงินเข้าบัญชีเงินฝาก พร้อมลงลายมือชื่อตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  • สหกรณ์จะฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามจำนวนเงินที่แจ้งความจำนงเท่ากันทุกเดือนหลังจากที่สหกรณ์ได้รับการหักเงินเดือนพนักงานหรือเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ หากสมุดเงินฝากบัญชีเงินฝากสูญหาย ให้สมาชิกแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว นำเอกสารมาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อทดแทนขอสมุดเงินฝากเล่มที่สูญหาย