ลาออกจากสมาชิก

ลาออกจากสมาชิก


การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

  1. กรอกแบบฟอร์มลาออกของสหกรณ์ฯ

             เอกสารประกอบ

              - สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ( เป็น ชื่อ-สกุล ของสมาชิกเท่านั้น )
              - สำเนาบัตรประชาชน
 

  1. ส่งแบบฟอร์มหรือเอกสารตัวจริงได้ที่

             ที่อยู่จัดส่งเอกสาร 
                สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
                ตู้ ป.ณ.12  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 

  1. ระยะเวลาดำเนินการ หลังจากสมาชิกยื่นเอกสาร สหกรณ์จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วสหกรณ์จะดำเนินการโอนค่าหุ้นให้กับสมาชิกในวันเงินเดือนออก หรือไม่เกินสิ้นเดือนที่ได้รับการอนุมัติ

 
หมายเหตุ :
- การลาออกจากสหกรณ์ จะต้องไม่มีสัญญาเงินกู้คงเหลือและไม่ติดค้ำประกัน
- สมาชิกสมทบ(ลูกจ้างธนาคาร) ที่บรรจุเป็นพนักงาน จะต้องยื่นลาออกและสมัครใหม่
- หากลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี จะไม่ได้รับเงินปันผลหุ้น