อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์ 100 - 10,000,000
  1.90
 • ออมทรัพย์ 10,000,001 - 30,000,000
  1.80
 • ออมทรัพย์ 30,000,001
  1.70
 • ออมทรัพย์พิเศษ 100,000 - 10,000,000
  2.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ 10,000,001 - 30,000,000
  1.90
 • ออมทรัพย์พิเศษ 30,000,001
  1.80

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  4.50
 • เงินกู้สามัญ
  4.60
 • เงินกู้สามัญ(ANTI COVID-19)
  4.50
 • เงินกู้พิเศษ
  4.40
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  3.05
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(บุคคลค้ำประกัน)
  4.40
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  4.20
 • เงินกู้สามัญ (ประสบภัยพิบัติ)
  4.25

ประธานกรรมการ

นายสรศักดิ์ พุทธรักษา
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายสมพล บุญประคอง
กรรมการและเหรัญญิก
นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
กรรมการ
นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ
นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
กรรมการ
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
กรรมการ
นายณัฐวัฒน์ จันทรัตน์
กรรมการ
นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ
กรรมการ
นายชาญเชพ ชินบานทอง
กรรมการ
นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์
กรรมการ
นายกรมธน ปุบผาโสมตระกูล
กรรมการ
นายวสันต์ มีชัย
กรรมการและเลขานุการ