อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์ 100 - 10,000,000
  1.90
 • ออมทรัพย์ 10,000,001 - 30,000,000
  1.80
 • ออมทรัพย์ 30,000,001
  1.70
 • ออมทรัพย์พิเศษ 100,000 - 10,000,000
  2.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ 10,000,001 - 30,000,000
  1.90
 • ออมทรัพย์พิเศษ 30,000,001
  1.80

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  4.50
 • เงินกู้สามัญ
  4.60
 • เงินกู้สามัญ(ANTI COVID-19)
  4.50
 • เงินกู้พิเศษ
  4.40
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  3.05
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(บุคคลค้ำประกัน)
  4.40
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  4.20
 • เงินกู้สามัญ (ประสบภัยพิบัติ)
  4.25

ประธานกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสมพล บุญประคอง
กรรมการและเหรัญญิก
นายวสันต์ มีชัย
กรรมการและเลขานุการ
นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายวิมล ทุ่งทอง
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
กรรมการ
นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
กรรมการ
นายชาญเชพ ชินบานทอง
กรรมการ
นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์
กรรมการ
นายณัฐวัฒน์ จันทรัตน์
กรรมการ
นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
กรรมการ
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
กรรมการ
นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ
กรรมการ