หุ้นหรือทุน

หุ้นหรือทุน


การถือหุ้น


สมาชิกทุกคน (สมาชิกสามัญ ,สมาชิกสมทบ) ต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรก เข้าเป็นสมาชิก สมาชิกคนหนึ่งๆจะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การส่งชำระค่าหุ้น สมาชิกต้องส่งชำระค่าหุ้นตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
2. การถอนหุ้น สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้
3. การงดส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าแปดสิบสี่เดือน (7 ปี) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงในแบบคำร้องของดส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน
ถือหุ้นสหกรณ์แล้วได้อะไร?
ทุนเรือนหุ้นหรือเงินสะสมรายเดือน สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บจากสมาชิกทุกเดือนโดยหักจากเงินเดือน การส่งชำระค่าหุ้นหรือเงินสะสมรายเดือนดังกล่าวที่จะได้เงินปันผลระหว่างปีจึงมีเพียง 11 เดือน คือการส่งตั้งแต่เดือนมกราคม สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผลให้ 11 เดือน ส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ คิดปันผลให้ 10 เดือน เรื่อยไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนคิดให้เพียง 1 เดือน แต่ค่าหุ้นประจำเดือนธันวาคม สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บในวันจ่ายเงินเดือนของสมาชิก ในระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม ที่ยังไม่ได้มีการชำระค่าหุ้นที่ส่งวันสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ จึงยังไม่ได้คิดเงินปันผล แต่จะไปคิดตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป เมื่อชำระทุนเรือนหุ้นเท่ากันทุกเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งจะเห็นว่าในเดือนธันวาคมค่าหุ้นที่ชำระเมื่อสิ้นเดือนก็ไม่ได้รับเงินปันผล เช่นกัน สำหรับค่าหุ้นประจำเดือนธันวาคมนั้น สหกรณ์ฯ จะยกไปคิดเป็นหุ้นยกไปเมื่อสิ้นปี คิดเงินปันผลสำหรับปีต่อไปให้เต็มปี
การคิดเงินปันผลนั้น สหกรณ์ฯ คิดเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงแรก   คิดจากค่าหุ้นยกมาจากปีก่อน (รวมถึงสิ้นเดือนธันวาคม)
ช่วงที่สอง คิดจากการส่งค่าหุ้นระหว่างปี (รายเดือน) อีกครั้งแล้วนำยอดที่คิดได้มารวมกันก็จะได้เป็นยอดเงินปันผลทั้งหมดที่จะได้รับในปีนั้น
หมายเหตุ การซื้อหุ้นภายในวันที่ 7 ของเดือนนั้น จะคิดเงินปันผลให้เต็มเดือน, แต่ถ้าซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 ของเดือนนั้นจะคิดปันผลให้ในเดือนต่อไป (สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นที่หักมาจากเงินเดือนทุกวันที่จ่ายเงินเดือนของสมาชิก)

UploadImage
UploadImage
                                                                                                                       

    อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
UploadImage

UploadImage

UploadImage