ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ตู้ ป.ณ.205 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ถนนพหลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


งานวิเคราะห์สินเชื่อ :089-8965032 , 062-6095515 , 0982851059, 063-0245515 , 093-3293955 , 0898965023 , 0630235515
งานสนับสนุน/ธุรการ :  998267 , 081-350-5463
งานบัญชี : 050106
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 098-5346099
ผู้ช่วยสายงานสนับสนุน : 098-5367299
ผู้ช่วยสายงานการเงิน :  098-4821499
ผู้ช่วยสายงานบริหารคดี : 098-5373899,0928651191   
ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ : 0984406799
ผู้ช่วยสายงานบัญชี : 098-5258399
ผู้ช่วยสายงานสารสนเทศ : 061-4476588
ผู้ช่วยสายงานบริหารหนี้ : 098-5319099
งานบริหารหนี้ : 998268 , 089-896-5028 , 098-853-1789
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267
เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574