ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ตู้ ป.ณ.205 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ถนนพหลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้จัดการ  : 082-209-8996 (คุณกัลยาณี)
รองผู้จัดการ :  097-2492354 (คุณกนกทิพ)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
02-299-8265 ถึง 66
089-8965023 (คุณธนชัย) , 098-2851059 (คุณอัครพงษ์ )
093-3293955 (คุณจินตนา) , 063-0245515 (คุณฐาอิ่มภรณ์)
063-0235515 (คุณศลิษา)
ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ : 098-4406799 (คุณกัญญา)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานสนับสนุน/ธุรการ
02-299-8267
081-350-5463 (คุณนลินดา)
ผู้ช่วยสายงานสนับสนุน : 098-5367299 (คุณจันทรา)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานบัญชี
050106
ผู้ช่วยสายงานบัญชี : 098-5258399 (คุณนุชุลี)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
098-5346099 (คุณสุพัตรา)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานการเงิน
098-2851060
ผู้ช่วยสายงานการเงิน :  098-4821499 (คุณอังคณา)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานบริหารคดี 
092-8651191 (คุณศิริวรรณ)
ผู้ช่วยสายงานบริหารคดี : 098-5373899 (คุณวันเพ็ญ)
 -----------------------------------------------------------------------------
งานบริหารหนี้
02-299-8268
089-896-5028 (คุณชลธิชา)
ผู้ช่วยสายงานบริหารหนี้ : 098-5319099 (คุณจิตร์วิมล)
-----------------------------------------------------------------------------


ประชาสัมพันธ์
0614476588
แฟกซ์ : 0-2278-0090

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574