ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจำกัด  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 10400
งานบริหารหนี้ : 998268 , 089-896-5028 , 098-853-1789
งานวิเคราะห์สินเชื่อ :089-8965032 , 062-6095515 , 0982851059, 063-0245515 , 093-3293955 , 0898965023 , 0630235515
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267 , 081-350-5463
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
ผู้จัดการ : 098-5313299
รองผู้จัดการ : 098-5346099(บริหารหนี้,สินเชื่อ,บริหารคดี)  ,  098-5103799(การเงิน,บัญชีและข้อมูล)
ผู้ช่วยสายงานสนับสนุน : 098-5367299
ผู้ช่วยสายงานการเงิน : 098-4406799
ผู้ช่วยสายงานบริหารคดี : 098-4821499
ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ : 098-5373899
ผู้ช่วยสายงานบริหารหนี้ : 098-5319099
ผู้ช่วยสายงานบัญชีและข้อมูล : 098-5258399
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267
เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574