รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


UploadImageUploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImageรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


1.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

2.เกียรติบัตรสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2548-2549

3.เกียรติบัตรธรรมาภิบาลดีเลิศ

4.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ

5.สุดยอดสหกรณ์ส่งเสริมการออม

6.เกียรติบัตรผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน