ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมสิน จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

โดย admin
 วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 17:06 น.
 1000
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้จัดการสัมมนาให้คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติ ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูล มาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการและแนวปฏิบัติ


ข่าวล่าสุด