สมาชิกภาพ

เงินสวัสดิการสมาชิก

โดย admin
 วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 17:52 น.
 10106

สวัสดิการ


สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก โดยการจ่ายเงินสวัสดิการ ให้แก่สมาชิก แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่
  1. การจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่มีระยะเวลาเป็นสมาชิกครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
       -  มีระยะเวลาเป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี  และ 40 ปี  โดยการนับเวลาเป็นสมาชิก ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด
       -  มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรณีที่มีทุนเรือนหุ้นน้อยกว่า 120,000.00 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณา
       -  มอบทุนเรือนหุ้นให้สมาชิกเมื่อครบระยะเวลาเป็นสมาชิก  25 ปี คนละ 5,000.- บาท  เมื่อครบระยะเวลาเป็นสมาชิก 30 ปี คนละ 6000.- บาท  เมื่อครบระยะเวลาเป็นสมาชิก 35 ปี คนละ 7,000.- บาท  เมื่อครบระยะเวลาเป็นสมาชิก 40 ปี คนละ 10,000.- บาท
       -  สหกรณ์จะโอนหุ้นให้กับสมาชิกในเดือนที่สมาชิกครบอายุตามกำหนด
 
  1. กรณีการจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิต มีหลักเกณฑ์และจำนวนเงินจ่าย ดังนี้
ระยะเวลาเป็นสมาชิก จำนวนเงินจ่าย (บาท)
ไม่ถึง 5 ปี 20,000
ตั้งแต่ 5 ปี ไม่ถึง 10 ปี 30,000
ตั้งแต่ 10 ปี ไม่ถึง 15 ปี 40,000
ตั้งแต่ 15 ปี ไม่ถึง 20 ปี 50,000
ตั้งแต่ 20 ปี ไม่ถึง 25 ปี 60,000
ตั้งแต่ 25 ปี ไม่ถึง 30 ปี 70,000
ตั้งแต่ 30 ปี ไม่ถึง 35 ปี 80,000
ตั้งแต่ 35 ปี ไม่ถึง 40 ปี 90,000
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปี  ขึ้นไป 100,000
 
  1. กรณีการจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ด้วยอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะด้วยอุบัติเหตุ  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
          3.1  การจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและจำนวนเงินจ่าย ดังนี้
 
ระยะเวลาเป็นสมาชิก จำนวนเงินจ่าย (บาท)
ไม่ถึง 5 ปี 100,000
ตั้งแต่ 5 ปี ไม่ถึง 10 ปี 120,000
ตั้งแต่ 10 ปี ไม่ถึง 15 ปี 140,000
ตั้งแต่ 15 ปี ไม่ถึง 20 ปี 160,000
ตั้งแต่ 20 ปี ไม่ถึง 25 ปี 180,000
ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป 200,000
 
หมายเหตุ การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรวมถึงการถูกฆาตกรรม ยกเว้นเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้มีส่วนร่วม ในการก่ออาชญากรรม
                
          3.2  การจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วยอุบัติเหตุ โดยไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆ ได้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และจำนวนเงินจ่าย ดังนี้
 
ระยะเวลาเป็นสมาชิก จำนวนเงินจ่าย (บาท)
ไม่ถึง 5 ปี 120,000
ตั้งแต่ 5 ปี ไม่ถึง 10 ปี 144,000
ตั้งแต่ 10 ปี ไม่ถึง 15 ปี 168,000
ตั้งแต่ 15 ปี ไม่ถึง 20 ปี 192,000
ตั้งแต่ 20 ปี ไม่ถึง 25 ปี 216,000
ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป 240,000
 
                
         3.3  การจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่สูญเสียอวัยวะแขนหรือขาหรือสูญเสียการมองเห็นหรือสูญเสีย การรับฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างด้วยอุบัติเหตุและจำนวนเงินจ่าย ดังนี้
ระยะเวลาเป็นสมาชิก จำนวนเงินจ่าย
(บาท)
ไม่ถึง 5 ปี 50,000
ตั้งแต่ 5 ปี ไม่ถึง 10 ปี 60,000
ตั้งแต่ 10 ปี ไม่ถึง 15 ปี 70,000
ตั้งแต่ 15 ปี ไม่ถึง 20 ปี 80,000
ตั้งแต่ 20 ปี ไม่ถึง 25 ปี 90,000
ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป 100,000
 
หมายเหตุ การวินิจฉัยความทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อัมพฤกษ์ อัมพาต การสูญเสียอวัยวะการใช้งาน   ให้ใช้คำวินิจฉัยของแพทย์แผนปัจจุบันถือเป็นที่สุด
 
  1. เงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก
      4.1 การจ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ 2 และข้อ 3.1 ให้จ่ายตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิกผู้นั้น หากไม่มีหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้จ่ายแก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตตามลำดับ ดังนี้
            (1) คู่สมรส
            (2) ถ้าไม่มีทายาทตามข้อ (1) จ่ายให้บุตรของสมาชิกที่เสียชีวิต
            (3) ถ้าไม่มีทายาทตามข้อ (1) และ (2) จ่ายให้บิดา มารดาของสมาชิกที่เสียชีวิต
            (4) ถ้าไม่มีทายาทตามข้อ (1) (2) และ (3) ให้จ่ายให้ผู้จัดการศพ
      4.2 การจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ทายาทตามข้อ 3.1  มีเงื่อนไข ดังนี้
            (1) หากสมาชิกมีหนี้ค้างชำระกับสหกรณ์ให้จ่ายเงินโดยชำระหนี้ให้ครบถ้วน โดยวิธีหักกลบลบหนี้
            (2) หากสมาชิกมีเงินคงเหลือจากการชำระหนี้ตามข้อ (1) ให้จ่ายแก่ทายาท ตามข้อ 4.1ตามลำดับ
      4.3 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการตามข้อ 4.1 แจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ และขอรับเงินสวัสดิการพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร ดังนี้
            (1) สำเนาใบมรณบัตร
            (2) สำเนาทะเบียนสมรส
            (3) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต
            (4) หลักฐานพิสูจน์การเป็นทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต
      เอกสารสำเนาดังกล่าวข้างต้นให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      4.4 การคุ้มครองตามระเบียบนี้ จะคุ้มครองสมาชิกทุกคนตั้งแต่ระเบียบนี้เริ่มใช้บังคับ ยกเว้น สมาชิกที่ลาออกและสมัครใหม่หลังระเบียบนี้เริ่มใช้บังคับ จะให้ความคุ้มครองเมื่อสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 5 ปี


UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImage