ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน


2566
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน มกราคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน ุมภาพันธ์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน มีนาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน มษายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน พฤษภาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน มิถุนายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน กรกฏาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน สิงหาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน กันยายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2566 เดือน  ตุลาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน พฤศจิกายน

2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน มกราคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน ุมภาพันธ์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน มีนาคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน มษายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน พฤษภาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน มิถุนายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน กรกฏาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน สิงหาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน กันยายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน  ตุลาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน พฤศจิกายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565 เดือน ธันวาคม
2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 เดือน มีนาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 เดือน เมษายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 เดือน พฤษภาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 เดือน มิถุนายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 เดือน กรกฏาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 เดือน สิงหาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 เดือน กันยายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2564 เดือน ตุลาคม
2563

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2563 เดือน มกราคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2563 เดือน ุมภาพันธ์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2563 เดือน มีนาคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2563 เดือน มษายน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2563 เดือน พฤษภาคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2563 เดือน ิถุนายน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2563 เดือน กรกฏาคม
2562

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน มกราคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน กุมภาพันธ์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน ีนาคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน เมษายน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน พฤษภาคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน มิถุนายน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน รกฏาคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน สิงหาคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน กันยายน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน ตุลาคม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน พฤศจิกายน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2562 เดือน ธันวาคม


2561
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน มกราคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน กุมภาพันธ์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน มีนาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน เมษายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน พฤษภาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน มิถุนายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน กรกฏาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน สิงหาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน กันยายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน ตุลาคม
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน พฤศจิกายน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2561 เดือน ธันวาคม