ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
ตู้ ปณ.12  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ที่ตั้งสหกรณ์
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (อาคาร 5 ชั้น 1 )
470 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้จัดการ :  08 2209 8996 (คุณนันทวรรณ)
รองผู้จัดการ :  09 8510 3799 (คุณกนกทิพ)
รักษาการรองผู้จัดการ : 09 8531 9099 (คุณจิตร์วิมล)
รักษาการรองผู้จัดการ : 09 8536 7299 (คุณจันทรา)

-----------------------------------------------------------------------------

สายงานสินเชื่อ
08 9896 5023 (คุณอนุรักษ์) , 06 3023 5515 (คุณนภาพร)
09 3329 3955 (คุณจินตนา) , 06 3024 5515 (คุณฐาอิ่มภรณ์)
ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ : 098-440-6799 (คุณกัญญา)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานสนับสนุน/ธุรการ
0 2299 8267
08 1350 5463 

-----------------------------------------------------------------------------
สายงานการเงินและบัญชี
09 8285 1060
09 8482 1499
ผู้ช่วยสายงานการเงินและบัญชี : 09 8525 8399 (คุณนุชุลี)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานสารสนเทศ 
09 8534 6099
ผู้ช่วยสายงานสารสนเทศ : (คุณณัฐชรินทร์)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานบริหารคดี 
09 2865 1191 (คุณศิริวรรณ)
ผู้ช่วยสายงานบริหารคดี : 09 8537 3899 (คุณวันเพ็ญ)
 -----------------------------------------------------------------------------
สายงานบริหารหนี้
08 9896 5028 (คุณชลธิชา)
ผู้ช่วยสายงานบริหารหนี้ : 08 9896-5032(อังคณา)
-----------------------------------------------------------------------------

สายงานสื่อสารองค์กร
06 1447 6588

E-mail : gsb-coop@hotmail.com

แฟกซ์ : 02 278 0090

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574