ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
ตู้ ป.ณ.205  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ที่ตั้งสหกรณ์
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (อาคาร 5 ชั้น 1 )
470 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รักษาการผู้จัดการ :  082-209-8996 (คุณนันทวรรณ)
รองผู้จัดการ :  098-510-3799 (คุณกนกทิพ)
-----------------------------------------------------------------------------

สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
02-299-8265 ถึง 66
089-8965023 (คุณอนุรักษ์) , 0630235515 (คุณศลิษา )
093-3293955 (คุณจินตนา) , 063-0245515 (คุณฐาอิ่มภรณ์)
ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ : 098-4406799 (คุณกัญญา)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานสนับสนุน/ธุรการ
02-299-8267
081-350-5463 
ผู้ช่วยสายงานสนับสนุน : 098-5367299 (คุณจันทรา)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานการเงินและบัญชี
098-2851060
098-4821499
ผู้ช่วยสายงานการเงินและบัญชี : 098-5258399 (คุณนุชุลี)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
098-5346099
ผู้ช่วยสายงานสารสนเทศ : (คุณณัฐชรินทร์)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานบริหารคดี 
092-8651191 (คุณศิริวรรณ)
ผู้ช่วยสายงานบริหารคดี : 098-5373899 (คุณวันเพ็ญ)
 -----------------------------------------------------------------------------
สายงานบริหารหนี้
02-299-8268
089-896-5028 (คุณชลธิชา)
ผู้ช่วยสายงานบริหารหนี้ : 098-5319099 (คุณจิตร์วิมล)
-----------------------------------------------------------------------------

งานสื่อสารองค์กร
061-4476588

แฟกซ์ : 0-2278-0090

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574