ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
ตู้ ป.ณ.12  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ที่ตั้งสหกรณ์
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (อาคาร 5 ชั้น 1 )
470 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้จัดการ :  082-209-8996 (คุณนันทวรรณ)
รองผู้จัดการ :  098-510-3799 (คุณกนกทิพ)
รักษาการรองผู้จัดการ : 098-531-9099 (คุณจิตร์วิมล)
รักษาการรองผู้จัดการ : 098-536-7299 (คุณจันทรา)

-----------------------------------------------------------------------------

สายงานสินเชื่อ
02-299-8265 ถึง 66
089-896-5023 (คุณอนุรักษ์) , 063-023-5515 (คุณศลิษา)
093-329-3955 (คุณจินตนา) , 063-024-5515 (คุณฐาอิ่มภรณ์)
ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ : 098-440-6799 (คุณกัญญา)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานสนับสนุน/ธุรการ
02-299-8267
081-350-5463 

-----------------------------------------------------------------------------
สายงานการเงินและบัญชี
098-285-1060
098-482-1499
ผู้ช่วยสายงานการเงินและบัญชี : 098-525-8399 (คุณนุชุลี)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
098-534-6099
ผู้ช่วยสายงานสารสนเทศ : (คุณณัฐชรินทร์)
-----------------------------------------------------------------------------
สายงานบริหารคดี 
092-865-1191 (คุณศิริวรรณ)
ผู้ช่วยสายงานบริหารคดี : 098-537-3899 (คุณวันเพ็ญ)
 -----------------------------------------------------------------------------
สายงานบริหารหนี้
02-299-8268
089-896-5028 (คุณชลธิชา)
ผู้ช่วยสายงานบริหารหนี้ : 089-896-5032(อังคณา)
-----------------------------------------------------------------------------

งานสื่อสารองค์กร
061-447-6588

แฟกซ์ : 0-2278-0090

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574