เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ - เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน - พิจารณาให้กู้ได้ไม่เกิน90%ราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ต้องไม่เกิน ...

เงินกู้สามัญทั่วไป

เงินกู้สามัญทั่วไป วงเงินกู้ เงินกู้ประเภทสามัญ..เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท ...

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 5 เท่าของเดือน ไม่เกิน 500,000 บาท วงเงินกู้และการส่งชำระ - ผ่อนชำระไม่เกิน ...

++ดูทั้งหมด

เงินฝาก

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน 1.ประเภทออมทรัพย์ 1.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ...

++ดูทั้งหมด

หุ้น

อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

++ดูทั้งหมด

สวัสดิการ

สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก - เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป - ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้ ...

++ดูทั้งหมด

คณะผู้บริหาร


ประธานกรรมการ

ฝ่ายจัดการ


รองประธานกรรมการคนที่ 1

รองประธานกรรมการคนที่ 2

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  2.00
 • ออมทรัพย์พิเศษ
  3.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ
  5.25
 • เงินกู้พิเศษ
  5.15
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  4.00
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีผิดนัด
  0.25