เงินสวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการ สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก โดยการจ่ายเงินสวัสดิการ ...

++ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์ 100 - 10,000,000
  1.90
 • ออมทรัพย์ 10,000,001 - 30,000,000
  1.80
 • ออมทรัพย์ 30,000,001
  1.70
 • ออมทรัพย์พิเศษ 100,000 - 10,000,000
  2.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ 10,000,001 - 30,000,000
  1.90
 • ออมทรัพย์พิเศษ 30,000,001
  1.80

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  4.50
 • เงินกู้สามัญ
  4.60
 • เงินกู้สามัญ(ANTI COVID-19)
  4.50
 • เงินกู้พิเศษ
  4.40
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  3.05
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(บุคคลค้ำประกัน)
  4.40
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  4.20
 • เงินกู้สามัญ (ประสบภัยพิบัติ)
  4.25

ประธานกรรมการ

นายสรศักดิ์ พุทธรักษา
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายชาญเชพ ชินบานทอง
กรรมการ
นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ
กรรมการ
นายณัฐวัฒน์ จันทรัตน์
กรรมการ
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ
กรรมการ
นายกรมธน ปุบผาโสมตระกูล
กรรมการ
นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
กรรมการ
นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
กรรมการ
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายสมพล บุญประคอง
กรรมการและเหรัญญิก
นายวสันต์ มีชัย
กรรมการและเลขานุการ
นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์
กรรมการ