หลักเกณฑสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสามัญ หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมทบ ...

++ดูทั้งหมด

เงินฝาก

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน 1.ประเภทออมทรัพย์ 1.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ...

++ดูทั้งหมด

หุ้น

อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

++ดูทั้งหมด

สวัสดิการ

สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก - เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป - ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้ ...

++ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  2.00
 • ออมทรัพย์พิเศษ 100,000 - 10,000,000 บาท
  2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการ ANTI COVID-19
  4.60
 • เงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ
  4.80
 • เงินกู้พิเศษ
  4.60
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(บุคคลค้ำประกัน)
  4.70
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  4.55
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  3.25

ประธานกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
กรรมการ
นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก
นายวสันต์ มีชัย
กรรมการและเลขานุการ
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
กรรมการ
นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
กรรมการ